2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

2019 YILI EYLÜL DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER
DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI
İLAN METNİ
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe
Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 04.10.2019 tarihi Cuma günü noter
huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi
(PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10)
tercih yapılabilecektir.
Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru
formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent
Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya
/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.
Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi
aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kura başvuru
evrakları ilan metninde belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 1. İstihdam Planlama Komisyonu’nun 08.08.2019 tarihinde yapılan toplantısında 2019 Yılı
  Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında
  alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve
  tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre
  doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine
  atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel
  sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden
  başlanarak sırayla yapılacaktır.
  Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin
  göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.
 2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2019 Yılı Eylül
  Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin
  ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu
  sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına
  dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir.
 3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son
  başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2
  yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
 4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’sini tamamlamış olmak şartıyla
  atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
 5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca İller arası tercih yapabilecektir.
  b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar görev
  yaptığı ilde fiilen (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla aynı ile müracaatını yapabilecek olup
  kadrosunun bulunduğu il dışında tercihte bulunamayacaktır.
  2
  Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu İle eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile
  atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu İle yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri
  dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu İle yerleşmesi halinde atamaları
  yapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.
 6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.09.2019 tarihine göre hesaplanan ve
  ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
  b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.
  c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi
  yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
 7. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri
  ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda
  itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
 8. Başvuru evrakı, evrak son geliş tarihinden sonra ulaşanların itirazları değerlendirmeye
  alınmayacaktır.
 9. 2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası,
  2019 Yılı Ankara, İstanbul, Gaziantep, Manisa Ve Bursa İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme
  Suretiyle Atanma Kurası ve 2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme
  Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul
  edilmeyecektir.
 10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer
  Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21 26. ve 31. maddelerine göre ataması yapılan
  personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul
  edilmeyecektir.
 11. Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri
  kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen
  çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
 12. a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih
  edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu
  maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı
  Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
  Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. ve 7. maddesinde belirtilen, başvuru şartlarını
  taşımaları;
  i) İlgili yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterlilik belgesi sahibi olmak.
  ii) Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak;
  *) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en
  az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,
  **) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI
  (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine
  kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,
  ***) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI
  (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine
  kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını
  bulunmak.
  3
  Bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlardan
  kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’si devam edenlerin kura başvuruları kabul
  edilmeyecektir.
  b) Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu maddenin “a)”
  bendi kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma
  hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.
  13.a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya
  müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30
  (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları
  yapılmayacaktır.
  b) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken 663 sayılı
  KHK’nın 42. Maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat
  edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün
  içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
  c) İlçe Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Halk
  Sağlığı Labaratuvar sorumlusu,112 Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi Başhekim ve
  Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan personeller bu kuraya müracaat edebilecek olup bu
  kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde
  görevlerinden ayrılışlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
  d) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu
  kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve
  başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
 13. a) Kura son başvuru tarihi itibariyle; 4924 sayılı Kanuna göre halen sözleşmeli çalışan Tabip
  ve Uzman Tabiplerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  b) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK nın 45/A maddesine göre çalışmakta
  olan sözleşmeli personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 14. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’si devam edenlerin başvuruları kabul
  edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğünden
  (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi
  başvuru evrakı ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
  göndermeleri gerekmektedir.
 15. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 16.09.2019
  Pazartesi – 30.09.2019 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal
  başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden
  başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
 16. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura
  sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal
  edilecektir.
 17. Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.
 18. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 03.09.2019 ile 10.09.2019 (Saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

İlan Metni
Kura Takvimi
Münhal Kadrolar

Yorumları Oku

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir