Sağlık Personeli -

Balıkesir, Kayseri, Yozgat Ve İstanbul İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

Balıkesir, Kayseri, Yozgat Ve İstanbul İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
  • 26.07.2018
  • 416 kez okundu

İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 02.08.2018 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

BALIKESİR, KAYSERİ, YOZGAT VE İSTANBUL İLLERİ KURUM İÇİ
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI
İLAN METNİ

Kayseri, Yozgat İlleri Şehir Hastaneleri ile Balıkesir ve İstanbul ilinde hizmete yeni açılan
sağlık tesislerinin tabip ve uzman tabip ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Balıkesir,
Kayseri, Yozgat ve İstanbul İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
17.08.2018 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr ) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)
üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih
yapılabilecektir.
Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru
formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent
Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim
edeceklerdir. Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet
verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen
belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
1. İstihdam Planlama Komisyonu’nun 20.07.2018 tarihinde yapılan toplantısında
Balıkesir, Kayseri, Yozgat ve İstanbul İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle
Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan
uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları
halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın
altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve
başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden
fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak
sırayla yapılacaktır.
Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak
personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması
sağlanacaktır.

2. Bu kuraya kadrosu Balıkesir, Kayseri, Yozgat ve İstanbul illerinde bulunan personelin
tercih başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, kura son
başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen
en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

4. Eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar bulundukları iller için müracaatta
bulunabilecektir.

5. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
Bakanlığımıza devredilen personelden daha önce Bakanlıkça herhangi bir atama
yapılmış olanlar hariç olmak üzere, kura son başvuru tarihi itibariyle bulundukları ilde
toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile görev yapmış olma şartı aranmayacaktır.

6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2018 tarihine görehesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.
c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi
yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

7. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret
gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek,
elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

8. Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer
Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası
Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2018 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı
İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu
kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21 ve 26. Maddelerine göre ataması yapılan
personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul
edilmeyecektir.

11. Uzman Tabip kadrosunda çalışanlar, çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal
kadrolara müracaat edebilecektir.

12. a) Sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup
bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde
sözleşmelerini feshetmeleri halinde atamaları yapılacak olup zamanında sözleşmelerini
feshetmemeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

b) Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken 663 sayılı KHK kapsamında
sözleşme imzalayıp ücretsiz izinli sayılanlar bu kuraya müracaat edebilecektir. Bu
kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini
feshetmeleri halinde atamaları yapılacak olup, sözleşmelerini zamanında
feshetmeyenlerin ise atamaları yapılmayacaktır.

c) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecektir.
Bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde göreve
başlamaları halinde atamaları yapılacak olup zamanında göreve başlamayanların
atamaları yapılmayacaktır.

13. Halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli çalışanların başvuruları kabul edilecektir. Bu
kapsamda yerleştirmesi gerçekleşen başvuru sahiplerinin kura tarihi itibariyle iki (2) ay
içerisinde sözleşmelerini feshedip atandıkları kurumlarda başlangıç yapmaları
gerekmektedir. Zamanında sözleşmelerini feshetmemeleri halinde atamaları
yapılmayacaktır.

14. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 12. ve 13. Maddede bahsi
geçenler hariç 30 (otuz) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını
yapmayanların ataması iptal edilecektir.

15. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’si devam edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’ si bitenlerin ilgili İl
Müdürlüğünden (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun
olarak) alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

16. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin
08.08.2018 Çarşamba – 15.08.2018 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar PBS
üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal
ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

17. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura
sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.

18. a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih
edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30
uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde
belirtilen başvuru şartlarını taşımaları; ‘Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak,
müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden
az süre kalmış olmak, bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en
az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim
olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation
Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation
Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde
yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science
Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science
Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı
dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını
bulunmak’ ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu
şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’si devam edenlerin kura
başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edenlerden yukarıdaki
şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri
silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.

19. Bu kura için açılacak münhaller birim bazında ilan edilecektir.

İlan Metni
Kura Takvimi
Münhal Kadrolar

Etiketler: / / / / / /

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel Alacak
T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun...
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı DUYURU(16 Haziran 2019) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı 15 Haziran...
2019 YKS Sınav Soruları Ne Zaman Yayınlanır
YKS soru ve cevapları ne zaman, hangi gün yayınlanır? ÖSYM ile 2019 YKS – TYT soruları ve cevap anahtarı açıklandı...
Sağlık Bakanlığı Üst Öğrenim Sayılan Bölümler 2019
SAĞLIK PERSONELİ ÜST ÖĞRENİM SAYILAN BÖLÜMLER 30/04/2019 GÜNCELLENMİŞTİR SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı:88642023 Konu: Mesleki Üst Öğretim Dağıtım...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Eleman Sayısı:18 Aranılan Nitelik ve Unvan:Sağlık Teknikeri , Hemşire Resmî Gazete Yayım Tarihi:13.06.2019 Son başvuru Tarihi:27.06.2019
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Sağlıkpersoneli.org olarak Türkiye’de bakanlığa bağlı bütün işçi alımları, genel haberler, üniversite işçi alımları ve daha fazla...
İstanbul Üniversitesi 40 Sözleşmeli Hemşire Alacak
İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğünden İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ Eleman Sayısı:40 İlgili Yönetmelik:Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve...
2019 Mayıs – Haziran Bölge Hizmet Grupları
2019 Mayıs – Haziran Bölge Hizmet Grupları Uzman Tabip Tabip Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi, Eczacı Ataması Sınav Yolu ile...
87.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı
Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 22/05/2019 tarihi mesai...
Erciyes Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alacak
Erciyes Üniversitesi Rektörlügünden Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesine 71 Sözleşmeli Personel Alınacak
ivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978...
Sağlık Bakanlığı Her İlde Döner Sermaye Muhasebe Birimi Kuracak
Strateji Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıda 01.04.2019 tarihinden itibaren yürütülecek olan Döner Sermaye İşletmelerinin Muhasebe...
Ameliyathane Teknikerleri Mağduriyetlerini Müzik İle Anlattı
Görev tanımı ve sertifika mağduru olan atanamayan ameliyathane teknikerleri, Cerrahi Ameliyathane Teknikerleri Derneği aracılığıyla seslerini yetkililere duyurmak için rap müzik...
Ankara Üniversitesi 132 Sözleşmeli Personel Alacak
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 132 pozisyona 657...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ