Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak

BAŞVURU TARİHİ : 25/07/2018
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 08/08/2018

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine
göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 2016 yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılamak
üzere; 3 (üç) Fizyoterapist, 1 (bir) Diyetiyen, 65 (altmışbeş) Hemşire. 12 (oniki) Sağlık Teknikeri ve
giderleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye gelirlerinden
karşılanmak üzere 1 (Bir) Tabip, giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak
üzere 4 (dört) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 86 (seksenaltı) sözleşmeli personel alınacaktır.

Tabip pozisyonuna müracaat edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı
aranmamaktadır.

UNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
TABİP
BAŞVURU KODU: 01
1Yükseköğretim Kurumlarının Tıp Fakültesinden mezun olmak.
(KPSS şartı aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.)
FİZYOTERAPİST
BAŞVURU KODU: 02
3Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak,
DİYETİSYEN
BAŞVURU KODU: 03
1Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak.
HEMŞİRE
BAŞVURU KODU: 04
65Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak,
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 05
3Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 06
4Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Bölümünden Mezun Olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek.)
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 07
3Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Cerrahi Teknikerliği veya Ameliyathane Hizmetleri Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 08
1Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Eczane Hizmetleri Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 09
1Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Odyometri ve/veya Odiometri Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 10
3Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi Teknikerliği ve/veya Fizik Tedavi Teknikerliği Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
BAŞVURU KODU: 11
1Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Programından Mezun Olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz
kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

3- 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için
KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Tabip pozisyonu hariç)

4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli
işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece
nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Tabip pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday mülakat sonucu
belirlenecektir.

8- Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer
birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

1- Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine
kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen
belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.
2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ ve http://dent.erciyes.edu.tr/
adreslerinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan
başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı
yapılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu
olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( barkotlu internet çıktısı)
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
5- Fotoğraf (1) adet
6- İş talep formu