Fırat Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel Alacak

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.
Başvuru işlemleri için ayrıntılı bilgi, Üniversitemizin www.firat.edu.tr web adresinde duyurular kısmında yayınlanmaktadır.

Not: Adaylar, Nitelikler 2’de belirtilen hizmet şartlarını resmi yazı ile belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

UNVANIKADRO
KODU
ADEDİARANAN NİTELİKLER (1)ARANAN NİTELİKLER (2)
Fizyoterapist12Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarının birinden mezun olmak.--
Sağlık Teknikeri25Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak--
Sağlık Teknikeri32Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.--
Sağlık Teknikeri42Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.--
Sağlık Teknikeri51Radyoterapi Önlisans Programından Mezun Olmak3. Basamak Kamu Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi biriminde çalışmış olmak.
Sağlık Teknikeri61Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.--
Sağlık Teknikeri71Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastanelerinin Göz Ameliyathanesinde çalışmış olmak.
Sağlık Teknikeri81Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastanelerinin Beyin Cerrahi Ameliyathanesinde çalışmış olmak.
Sağlık Teknikeri91Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastanelerinin Kadın Doğum Ameliyathanesinde çalışmış olmak.
Sağlık Teknikeri101Paramedik Önlisans Programından mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Acil biriminde çalışmış olmak.
Hemşire1124Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.--
Hemşire121Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Beyin Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak.
Hemşire131Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.
Hemşire141Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri K.B.B. Kliniğinde çalışmış olmak.
Hemşire151Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalışmış olmak.
Hemşire161Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Onkoloji Kliniğinde çalışmış olmak.
Hemşire171Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Süt Çocuğu Kliniğinde çalışmış olmak.
Hemşire181Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Kliniğinde çalışmış olmak.
Hemşire191Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Ünitesinde çalışmış olmak.
Hemşire201Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Genel Acil Biriminde çalışmış olmak.
Hemşire211Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Organ Nakli Ünitesinde çalışmış olmak.
Hemşire221Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.
Hemşire231Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Göğüs Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak.
Hemşire241Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.

Erciyes Üniversitesi 158 Sözleşmeli Personel Alacak

Kırıkkale Üniversitesi 63 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Üniversitesi 204 Sözleşmeli Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi 88 Sözleşmeli Personel Alacak

 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak
adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç,
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

1- Başvurular; 10 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel
Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

2- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirmede lisans mezunları için KPSS-P3, önlisans mezunları için KPSS-P93, lise
mezunları için KPSS-P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak
kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve
zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web
adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma
başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine
yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Kadro kodu 12 ile 24 arasında olan Hemşire kadrolarına başvuru olmaması veya
anılan kadrolarda yedek kalmaması durumunda 11 Kadro koduna başvuran adaylardan,
Kadro kodu 07 ile 09 arasında olan Sağlık Teknikerliği kadrolarına başvuru olmaması
veya anılan kadrolarda yedek kalmaması durumunda ise 06 Kadro koduna başvuran
adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel
pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu
olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış
olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Ektedir)

2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Hizmet veya görev belgesi (Aranan Nitelikler 2 bölümünde ayrıca nitelik istenen
kadrolara başvuranlar için)

Başvuru Formu ve İlan Metni İçin Tıklayınız